pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
1 km file
normaal
trend stabiel
details
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Nieuws


De “Rapportage Evaluatie Masterplan 2020” is klaar  [23-09-11]


De rapportage over de doorrekeningen van het Masterplan 2020 voor de Antwerpse regio is klaar. Dit rapport is opgesteld in opdracht van de verschillende partijen betrokken bij dit Masterplan (Vlaamse Regering, BAM nv en de stad Antwerpen) en evalueert de effecten van dit grootschalige plan om de Antwerpse mobiliteitsknoop te ontwarren.

 

Modelinstrumentarium

De doorrekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, waarvan de kenmerken in detail beschreven zijn in dit rapport. Dit Provinciaal Verkeersmodel beschrijft de mobiliteit van het personenverkeer aan de hand van de spreiding in tijd en ruimte van socio-economische activiteiten, de modale keuze voor de verplaatsingen en de keuze van de route. De gemodelleerde evolutie van het personenverkeer komt in de Antwerpse regio vrij goed overeen met de waargenomen evolutie.
Het Strategisch Vrachtmodel Vlaanderen is gebruikt om de vrachtmatrices, nodig voor de berekeningen in het Provinciaal Verkeersmodel, op te maken. Dit Strategisch Vrachtmodel beschrijft op analoge wijze het goederenverkeer per goederencategorie voor de modi spoor, binnenwater, weg of combinaties hiervan (via intermodale uitwisselingspunten). Ook wordt er hierbij expliciet rekening gehouden met de internationale vrachtstromen die door Vlaanderen passeren. De kenmerken van dit Strategisch Vrachtmodel Vlaanderen zijn eveneens uitvoerig besproken in dit rapport.

 

Onderzochte scenario’s

Op vraag van de opdrachtgevers zijn de volgende scenario’s onderzocht:
- Nulscenario 2020, hierin is enkel een groeiscenario opgenomen zonder grootschalige infrastructurele ingrepen.
- Scenario 1 voorziet de realisatie van de Oosterweelverbinding zoals in september 2010 door de Vlaamse Regering beslist werd en dit in combinatie met een vrachtverbod in de Kennedytunnel.
- Scenario 2 evalueert de effecten van de voorziene uitbreidingen aan het openbaar vervoer en de doelstelling “Ambitieuze Modal Split”.
- In scenario 3 zijn er nog enkele lokale aanpassingen voorzien zoals de tangenten voor het Waasland.
- Scenario 4 tenslotte gaat uit van de volledige realisatie van het Masterplan 2020 binnen de afgesproken randvoorwaarden.
Naast deze hoofdscenario’s zijn er ook nog enkele bijkomende scenario’s doorgerekend.

 

Nulscenario Business-as-Usual 2020 – het verkeersinfarct

De vertrekbasis voor de verschillende scenario’s is het scenario Business-as-Usual 2020 (BAU-2020). Dit toekomstscenario steunt op prognoses aangeleverd door de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Federaal Planbureau en de Federale Overheidsdienst Economie. Het prognosejaar is 2020, hierbij wordt van de huidige toestand (2007) vertrokken. Het BAU-2020 scenario houdt rekening met de gekende specifieke socio-economische ontwikkelingen in de Antwerpse regio en neemt de bestaande infrastructuur en de gebudgetteerde projecten uit het beslist beleid op in het basisnetwerk. In dit rapport zijn de resultaten van de doorrekeningen van dit scenario meegenomen als een Nulscenario of ijkingspunt.
Uit deze resultaten blijkt dat het autogebruik tijdens de ochtendspits tegen 2020 toeneemt met 23 %. Deze stijging wordt veroorzaakt door een combinatie van meer verplaatsingen, vooral tengevolge van de groei van de bevolking en de tewerkstelling, en langere verplaatsingen. Ook het gebruik van het openbaar vervoer stijgt en wint een marktaandeel van 11 % naar 12 %. Deze modale verschuiving wordt vooral aangedreven door de sterk stijgende congestie van het wegverkeer. Het aandeel van langzaam verkeer blijft constant op iets meer dan 20 %. De toenames voor personenverkeer zijn minder uitgesproken in de avondspits. Tijdens beide spitsuren neemt het vrachtverkeer toe met ongeveer een derde en verdringt zo het autoverkeer op de hoofdwegen.
De situatie op de weg is dramatisch voor dit scenario. Het aantal zwaar overbelaste wegkilometers op het hoofdwegennet verdrievoudigt in de ochtendspits en verdubbelt in de avondspits. Hierdoor kan men een verdere verbreding van de spits verwachten. Ook op het onderliggend wegennet is deze trend duidelijk merkbaar. Het netwerk is niet in staat de voorspelde groei te verwerken. Of anders gesteld: de kans bestaat dat de socio-economische ontwikkeling in de Antwerpse regio zich niet zal kunnen ontplooien zoals nu vooropgezet vanuit bepaalde socio-economische tendensen. Bij ongewijzigd beleid is Antwerpen het verkeersinfarct nabij. Het denkbeeld van een ochtendfile die doorloopt tot de (na)middagfile wordt dan realiteit.

 

Scenario 1 bewijst de noodzaak van een nieuwe Scheldekruising

Scenario 1 gaat uit van een beperkte reeks ingrepen waarvan het aanleggen van de Oosterweelverbinding als nieuwe Scheldekruising de belangrijkste is. Deze maatregel lost de capaciteitsproblemen op voor het Scheldekruisend verkeer. Het volstaat echter niet om alle verkeersproblemen op te lossen. De R1 functioneert beter maar blijft onder druk, vooral aan de knooppunten met de radiale snelwegen. De R1 sectie Berchem-Borgerhout, de E313 en de knoop Antwerpen Noord blijven structureel overbelast. Dit scenario bewijst wel de noodzaak voor een nieuwe Scheldekruising.

 

Scenario 2 Uitbreiding van het Openbaar Vervoer en Ambitieuze Modal Split zijn noodzakelijk

Inzetten op een gevoelige verbetering van het aanbod openbaar vervoer is een terechte keuze, al mag niet verwacht worden dat dit volstaat om alle problemen op te lossen. Bij een volledige implementatie van het openbaar vervoerluik van het Masterplan 2020, treedt er volgens het Provinciaal Verkeersmodel een toename op van het gebruik van openbaar vervoer met 45 % (ochtendspits) ŗ 46 % (avondspits) op tram en bus en 32 % (ochtendspits) ŗ 65 % (avondspits) op de trein. Bij invoeren van de doelstelling van Ambitieuze Modal Split zoals beschreven in dit rapport, is er een sterk positief effect op het gebruik van het onderliggend wegennet. Uit de resultaten van dit scenario 2 blijkt dat in het centrumgebied de verzadiging van dit wegennet met ongeveer 20 % afneemt. Het effect is groter in de avondspits dan in de ochtendspits. Het effect op de snelwegen is kleiner, maar voldoende om voor meer dan een derde van de structureel verzadigde wegsegmenten, de I/C verhouding onder 100 % te brengen. In dit scenario verbetert de verkeerssituatie vooral op het onderliggend wegennet. De structurele problemen op de zuidelijke R1, de knopen met de radiale snelwegen en de E313 blijven echter bestaan. Om deze modal split te bereiken zijn er meer maatregelen nodig dan voorzien in dit scenario, zoals een flankerend beleid om verplaatsingen te voet, per fiets of het openbaar vervoer te stimuleren.

 

Scenario 3 lost een aantal lokale knelpunten op (o.a. in het Waasland)

De maatregelen opgenomen in scenario 3 beogen vooral een verbetering op Linkeroever en in het Waasland. Door de aanleg van parallelwegen op de E17 en de nieuwe dwarsverbinding ontstaat er een verlichting van de druk op het lokale wegennet in dat gebied. Het zuidelijke deel van de R1 blijft overbevraagd, alsmede sommige takken op de verkeersknopen met de radiale snelwegen.

 

Scenario 4 (de volledige realisatie van het Masterplan 2020) lost – mits begeleidende maatregelen – de ergste verkeersproblemen op

Door de volledige realisatie van het Masterplan 2020 worden de zwaarste congestieproblemen opgelost. Er blijven – zo blijkt uit de resultaten van scenario 4 – naast de overbevraging van de Kennedytunnel, waarvoor een betalend alternatief bestaat, een aantal lokale knelpunten over. Deze lokale knelpunten situeren zich meestal op bepaalde takken van een aantal knooppunten. De resterende problemen lijken beheersbaar of kunnen verholpen worden.
De sectie Berchem-Borgerhout blijft met 5 rijstroken redelijk zwaar belast. De routekeuze voor het noord-zuid verkeer via de R11Bis en A102 komt pas bij congestie op de R1 naar voor als alternatief voor de E19. Indien alle noord-zuid verkeer via deze bypass gestuurd zou worden, is de capaciteit van deze verbinding wellicht ontoereikend: de twee rijstroken op de R11 en A102 volstaan mogelijkerwijze niet om alle verkeer te verwerken. De R1 blijft in de toekomst een belangrijke schakel en dus druk bereden. Wel komt er een verbetering van de verzadiging ten opzichte van de huidige toestand. Het volledige verkeerssysteem in Antwerpen wordt minder kwetsbaar door de creatie van een aantal alternatieve verbindingen. De hinder van een incident zal in de toekomst binnen dit redundant systeem, waarbij ook het dynamisch verkeersmanagement verder wordt uitgebouwd, beter beheerst kunnen worden.
Randvoorwaarde opdat het Masterplan 2020 succesvol zou zijn, is echter het realiseren van een aantal maatregelen die onder de noemer “Ambitieuze Modal Split” opgenomen zijn. Sturende maatregelen naar duurzame vervoermodi (o.a. parkeerbeleid) binnen Antwerpen en financiŽle maatregelen (kilometerheffing) zijn op termijn een noodzakelijke voorwaarde opdat het Masterplan 2020 succesvol zou zijn. De effecten ervan zijn echter niet in detail gemodelleerd.

 

Bekijk het rapport Evaluatie Masterplan 2020 Antwerpen  pdf

Download de bijlagen bij het rapport Evaluatie Masterplan 2020 Antwerpen  zip 

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring