Corona: eind september 50% minder filedruk dan vorig jaar

Filezwaarte op Vlaamse snelwegen

De impact van de coronacrisis laat zich ook voelen op de Vlaamse snelwegen. De overheidsmaatregelen tegen het COVID19-virus blijken telkens ook een significante impact te hebben op het verkeer. In het voorjaar van 2020 was er een historische terugval van het verkeer en de files, maar sinds augustus leidt ook een tweede virusgolf  tot minder verkeer. Tijdens de vierde week van september (21 tot en met 29 september) reed er op werkdagen 11,8% minder autoverkeer dan vorig jaar in dezelfde week. Er was wel 1,5% meer vrachtverkeer. De filezwaarte op de Vlaamse snelwegen ligt nog altijd de helft lager dan gebruikelijk.

Eerste filegolf: historische cijfers

Tijdens de eerste virusgolf was de impact op het verkeer het grootst. Het gebruik van de snelwegen op werkdagen in de maand april, uitgedrukt door de indicator ‘verkeersprestatie’ (het aantal kilometer afgelegd door alle voertuigen), is toen spectaculair gedaald met maar liefst 66% bij het autoverkeer en 25% bij het vrachtverkeer.

Ook de filecijfers kenden een historische terugval. De totale filezwaarte op het Vlaamse snelwegennet lag maar liefst 93% lager dan gebruikelijk. In de regio’s Brussel en Gent waren de structurele files volledig verdwenen. In Antwerpen lag de filezwaarte op werkdagen 90% lager. De files die er in die regio nog stonden, waren te wijten aan grenscontroles, hinder door werken voor de Oosterweelverbinding en verkeersongevallen.

Opnieuw meer verkeersdrukte bij start zomer

Vanaf mei 2020 werden de maatregelen tegen corona gefaseerd versoepeld of afgebouwd. Dat leidde tot een gestage terugkeer van het verkeer en de drukte op de snelwegen. Medio juli was het vrachtverkeer op werkdagen opnieuw aangegroeid tot zelfs een licht hoger niveau (+5%) in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Het autoverkeer lag nog 4% onder het gebruikelijke niveau.

De toename van het verkeer werkte ook opnieuw files in de hand. Aan het begin van de zomervakantie lag de filezwaarte in Vlaanderen nog 24% lager dan gebruikelijk. Het is een jaarlijks fenomeen dat tijdens de vakantiemaanden juli en augustus de verkeersdrukte en de structurele files afnemen. De files in die maanden zijn doorgaans het gevolg van hinder door wegwerkzaamheden en incidenten op de weg. Opmerkelijk: medio juli lag de filezwaarte op de Vlaamse snelwegen ruim boven het niveau van 2019 (+55%).

Weer terugval verkeer door tweede virusgolf

Na de tweede helft van juli stak een tweede coronagolf de kop op, wat zich vertaalde in dalende verkeerscijfers bij het autoverkeer op de Vlaamse snelwegen. Dat lag op werkdagen in de maand augustus 12,4% lager dan in de augustus 2019. De filezwaarte lag in diezelfde maand 54% onder het niveau van augustus 2019.

In de vierde week van september lag de filedruk nog altijd 50% lager dan in dezelfde week in 2019. In de regio Antwerpen was dat -59% en in de regio Brussel -51%. Alleen de regio Gent laat een hogere filezwaarte optekenen: +58% als gevolg van ingrijpende wegwerkzaamheden en incidenten in de Gentse regio.

In de derde week van september lag de filezwaarte op de snelwegen slechts 4% lager dan vorig jaar. Die plotse stevige ruk naar boven was echter het kortdurende gevolg van enkele ernstige incidenten met bijzondere impact tijdens de derde week van september. Zo waren op woensdag 16 september zowel de E17 (Beervelde) als de A12 (Londerzeel) urenlang versperd door incidenten en op donderdag. Het cijfer van de laatste week van september toont aan dat die abrupte stijging geen structureel fenomeen was.

Download de actuele cijfers 

Het Verkeerscentrum monitort het snelwegverkeer tijdens de coronacrisis in twee rapporten. U kunt hier de meest recente versies downloaden (publicatiedatum 28 september):

 

Meer statistische verkeersinformatie (filelengte, fileduur, verkeerssamenstelling, hinderongevallen, enz.) over de maanden maart tot en met augustus 2020 kunt u raadplegen bij de verkeersindicatoren elders op deze website. De door u opgevraagde cijfers worden opgeleverd in een grafiek, op kaart of in een tabel.