pagina afdrukken url versturen naar een vriend
nieuws
verkeersinformatie
indicatoren
studies
verkeerscentrum
veelgestelde vragen
links
contact
80 km file
relatief veel
trend dalend
details
Werken aan de weg: overzicht van grote werven in 2016
Volg het verkeerscentrum via twitter
De Lijn routeplanner voor openbaar vervoer
Status fietsersliften Antwerpen

Nieuws


De “Rapportage Doorrekeningen Streefbeeld R11” is afgerond  [16-11-11]

 

Het Verkeerscentrum heeft de rapportage over de doorrekeningen voor het Streefbeeld R11 afgerond. Dit rapport is opgesteld in opdracht van de afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen en evalueert de effecten van de scenario’s die bij de opmaak van het streefbeeld voor deze nieuwe verbinding onderzocht zijn. De aanleg van de R11Bis, een tunnel onder de R11, is één van de ingrepen die voorzien is in het Masterplan 2020 voor de Antwerpse regio. De resultaten van de doorrekeningen die gebeurd zijn voor de evaluatie van dit Masterplan zijn in de loop van september afgerond en de rapportage hiervan is terug te vinden via deze link.


Modelinstrumentarium
Deze doorrekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen. De kenmerken van dit strategisch verkeersmodel worden in detail beschreven in dit rapport. Dit Provinciaal Verkeersmodel beschrijft de mobiliteit van het personenverkeer aan de hand van de spreiding in tijd en ruimte van socio-economische activiteiten, de modale keuze voor de verplaatsingen en de keuze van de route. De gemodelleerde evolutie van het personenverkeer komt in de Antwerpse regio vrij goed overeen met de waargenomen evolutie.
Het Provinciaal Verkeersmodel houdt niet alleen rekening met het personenverkeer, maar ook met het vrachtverkeer over de weg. Deze vrachtwagenstromen zijn opgemaakt met behulp van het Strategisch Vrachtmodel Vlaanderen. Dit Strategisch Vrachtmodel beschrijft op analoge wijze het goederenverkeer per goederencategorie voor de modi spoor, binnenwater, weg of combinaties hiervan (via intermodale uitwisselingspunten). Ook wordt er hierbij expliciet rekening gehouden met de internationale vrachtstromen die door Vlaanderen passeren. De kenmerken van dit Strategisch Vrachtmodel Vlaanderen zijn eveneens uitvoerig besproken in dit rapport.

 

Onderzochte scenario’s
Op vraag van de opdrachtgevers zijn de volgende scenario’s onderzocht:
- Nulscenario 2020, hierin is enkel een groeiscenario opgenomen zonder grootschalige infrastructurele ingrepen.
- Referentiescenario 2020, dit is scenario 4 uit het Masterplan 2020. Hierbij is dus uitgegaan van de volledige realisatie van het Masterplan 2020 binnen de afgesproken randvoorwaarden.
- Scenario 1, dit scenario is gelijkaardig aan het Referentiescenario 2020 alleen zijn de uitwisselingsmogelijkheden tussen de nieuwe R11Bis ter hoogte van Wilrijk gereduceerd, uitwisseling is enkel nog mogelijk richting Brussel. Ter hoogte van het complex van Wommelgem is er – in tegenstelling tot het Referentiescenario 2020 - geen uitwisseling mogelijk tussen de bovengrondse R11 en de E34/E313. Tijdens de opmaak van het streefbeeld R11 bleken deze uitwisselingen technisch niet haalbaar.
- Scenario 2, in dit scenario wordt het ontbreken van de uitwisseling tussen de bovengrondse R11 en de E34 (ter hoogte van Wommelgem) opgevangen door op de A102, die in het verlengde van de R11Bis ondergronds doorloopt naar het noorden, een extra op- en afrittencomplex te voorzien ter hoogte van de Bisschoppenhoflaan (N120).
- Scenario 3, dit scenario is identiek aan scenario 2 alleen wordt de capaciteit op de bovengrondse R11 gereduceerd naar 2 keer 1 rijstrook.
- Scenario 4, in dit scenario is het effect van het doortrekken van de R11Bis richting A12 onderzocht. Vertrekbasis voor deze aanpassing is het scenario 2.
Naast deze hoofdscenario’s zijn er ook nog enkele bijkomende scenario’s doorgerekend.


Nulscenario Business-as-Usual 2020 – het verkeersinfarct
Het eerste onderzochte scenario vertrekt van de uitgangspunten van het toekomstscenario Business-as-Usual 2020 (BAU-2020). Dit toekomstscenario steunt op prognoses aangeleverd door de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Federaal Planbureau en de Federale Overheidsdienst Economie. Het prognosejaar is 2020, waarbij vertrokken wordt van de gegevens voor de huidige toestand (2007). Het BAU-2020 scenario houdt rekening met de gekende specifieke socio-economische ontwikkelingen in de Antwerpse regio en neemt de bestaande infrastructuur en de gebudgetteerde projecten uit het beslist beleid op in het basisnetwerk. In dit rapport zijn de resultaten van de doorrekeningen van dit scenario meegenomen als een nulscenario of ijkingspunt.
Uit deze resultaten blijkt dat het autogebruik tijdens de ochtendspits tegen 2020 toeneemt met 23 %. Deze stijging wordt veroorzaakt door een combinatie van meer verplaatsingen, vooral tengevolge van de groei van de bevolking en de tewerkstelling, en langere verplaatsingen. Ook het gebruik van het openbaar vervoer stijgt en wint aan marktaandeel van 11 % naar 12 %. Deze modale verschuiving wordt vooral aangedreven door de sterk stijgende congestie van het wegverkeer. Het aandeel van langzaam verkeer blijft constant op iets meer dan 20 %. In de avondspits zijn de toenames voor personenverkeer minder uitgesproken. Het vrachtverkeer van zijn kant, neemt tijdens beide spitsuren toe met ongeveer een derde en verdringt zo het autoverkeer op de hoofdwegen.
Dit scenario is dramatisch voor de situatie op de weg. Het aantal zwaar overbelaste wegkilometers op het hoofdwegennet verdrievoudigt in de ochtendspits en verdubbelt in de avondspits. Hierdoor kan men een verdere verbreding van de spits verwachten. Ook op het onderliggend wegennet is deze trend duidelijk merkbaar. Het netwerk is niet in staat de voorspelde groei te verwerken. Of anders gesteld: de kans bestaat dat de socio-economische ontwikkeling in de Antwerpse regio zich niet zal kunnen ontplooien zoals nu vooropgezet vanuit bepaalde socio-economische tendensen. Bij ongewijzigd beleid is Antwerpen het verkeersinfarct nabij. Het denkbeeld van een ochtendfile die doorloopt tot de (na)middagfile wordt dan realiteit.

 

Referentiescenario 2020 (de volledige realisatie van het Masterplan 2020) lost de verkeersproblemen op
Door de volledige realisatie van het Masterplan 2020 worden de zwaarste congestieproblemen opgelost. Er blijven – zo blijkt uit de resultaten van het referentiescenario – naast de overbevraging van de Kennedytunnel, waarvoor een betalend alternatief bestaat, een aantal lokale knelpunten over. Deze lokale knelpunten situeren zich meestal op bepaalde takken van een aantal knooppunten. De resterende problemen zijn beheersbaar of kunnen verholpen worden.
De sectie Berchem-Borgerhout blijft met 5 rijstroken redelijk zwaar belast. De routekeuze voor het noord-zuid verkeer via de R11Bis en de A102 komt pas bij congestie op de R1 naar voor als alternatief voor de E19. Indien alle noord-zuid verkeer via deze bypass gestuurd zou worden, is de capaciteit van deze verbinding wellicht ontoereikend: de twee rijstroken op de R11Bis en de A102 volstaan mogelijkerwijze niet om alle verkeer te verwerken. De R1 blijft in de toekomst een belangrijke schakel en dus druk bereden. Wel komt er een verbetering van de verzadiging ten opzichte van de huidige toestand. Door de creatie van een aantal alternatieve verbindingen wordt het volledige verkeerssysteem in Antwerpen minder kwetsbaar. De hinder van een incident zal in de toekomst binnen dit robuust systeem, waarbij ook het dynamisch verkeersmanagement verder wordt uitgebouwd, beter beheerst kunnen worden.
Randvoorwaarde opdat het Masterplan 2020 succesvol zou zijn, is het realiseren van een aantal maatregelen die onder de noemer “Ambitieuze Modal Split” opgenomen zijn. De effecten van deze maatregelen zijn echter niet in detail gemodelleerd. Sturende maatregelen naar duurzame vervoermodi (o.a. parkeerbeleid) binnen Antwerpen en financiële maatregelen (kilometerheffing) zijn op termijn een noodzakelijke voorwaarde opdat het Masterplan 2020 succesvol zou zijn. Een aantal van deze maatregelen zijn echter al in onderzoek of in uitvoering zoals het stringenter parkeerbeleid in de Antwerpse kernstad en het rekeningrijden voor het vrachtverkeer.


Scenario 1 scoort minder goed dan het Referentiescenario 2020
In dit scenario zullen de R11Bis en de A102 hun rol als alternatief voor de R1 minder goed vervullen. In vergelijking met het Referentiescenario 2020 is er een toename op de bovengrondse R11 en een aantal radiale assen door de Rand van Antwerpen. Op het globale verkeerssysteem van snelwegen rond Antwerpen is de invloed beperkt ten opzichte van het Referentiescenario 2020.

 

Scenario 2 scoort beter dan Scenario 1
Door een bijkomend complex te voorzien op de A102 ter hoogte van de Bisschoppenhoflaan zal in Scenario 2 de ondergrondse nieuwe infrastructuur beter functioneren dan in Scenario 1. Dit geldt met name voor de A102 en het noordelijk deel van de R11Bis. Bijkomend onderzoek rond de lokale effecten toont aan dat bepaalde radiale assen vooral door bestemmingsverkeer gebruikt worden waarvoor de ondergrondse infrastructuur geen alternatief vormt. Wel bevestigen de resultaten dat de verkeersdruk op de Rand afneemt.

 

Scenario 3 vormt een valabel alternatief voor Scenario 2
Door de reductie van de capaciteit op de bovengrondse R11 neemt de belasting op deze as af met zo’n 20 %. Het verkeer verschuift voor een groot deel naar het hoofdwegennet en de nieuwe verbindingen R11Bis en A102.

 

Scenario 4 zorgt niet voor de gewenste effecten
In Scenario 4 wordt de ondergrondse infrastructuur (R11Bis) verder doorgetrokken naar de A12. Hierdoor treedt er een beperkte toename op de ondergrondse R11Bis op, maar de effecten zijn toch vrij beperkt en eerder lokaal.

 

Streefbeeldstudie wordt dit jaar afgewerkt
De resultaten van deze doorrekeningen zijn uitgebreid toegelicht op een commissievergadering in het Vlaams Parlement. In deze commissie Mobiliteit en Openbare Werken is op 10 november 2011 eveneens toelichting gegeven bij de studie die het Verkeerscentrum uitgevoerd heeft rond de TML-studies over het Meccanotracé. Op deze commissievergadering is ook verduidelijkt waarom de Vlaamse Regering de Kennedytunnel tolvrij wenst te houden en hier het vrachtverkeer wil verbieden. Deze randvoorwaarde wordt gemotiveerd in een aantal nota’s die via deze link opvraagbaar zijn.

 

Bekijk het rapport Doorrekeningen Streefbeeld R11  pdf

Download de bijlagen bij het rapport Doorrekeningen Streefbeeld R11  zip

Bekijk de analyse van het Meccanotracé  pdf

gebruiksvoorwaarden | privacyverklaring