Evaluatie verkeerskundige effecten van snelheidsverlaging voor vrachtverkeer op viaduct Gentbrugge E17

Om de geluidshinder in de omgeving te verminderen, werd in december 2022 op de E17 ter hoogte van het viaduct van Gentbrugge in beide richtingen een snelheidsverlaging voor vrachtverkeer ingevoerd. Die snelheid werd beperkt tot maximaal 70 km/u. Dit rapport onderzoekt de verkeerskundige effecten van de maatregel en komt tot de conclusie dat die een gunstig effect heeft op de werkelijk gereden snelheid. Daarnaast blijkt er ook geen negatieve impact te zijn op de verkeersveiligheid op het viaduct.

In eerste instantie wordt in het rapport nagegaan wat het effect van de snelheidsverlaging voor vrachtwagens is op de werkelijk gereden snelheid op de E17 op het viaduct van Gentbrugge. Daarnaast wordt ook onderzocht of er een effect merkbaar is op het vlak van de verkeersveiligheid. De meetgegevens uit de periode van maandag 9 januari 2023 tot en met maandag 27 februari 2023 worden vergeleken met die uit de referentieperiode van maandag 31 oktober 2022 tot en met maandag 19 december 2022.

De algemene conclusie is dat de ingevoerde snelheidsbeperking voor vrachtwagens de werkelijk gereden snelheid positief heeft beïnvloed op het viaduct van Gentbrugge. De maatregel heeft ook geen negatieve impact op de verkeersveiligheid.

Door de snelheidsverlaging tot 70km/u houden vrachtwagens op het viaduct meer rechts aan. Ze rijden trager binnen de zone van de snelheidsbeperking en geven op die manier in zekere mate gevolg aan de snelheidsbeperking. De V85-snelheid in de richting van Antwerpen ligt met 78 km/u echter nog ruim boven de toegelaten maximumsnelheid. Richting Kortrijk daarentegen wordt de snelheidslimiet met een V85-snelheid van 70km/u zeer goed nageleefd. De V85-snelheid is een snelheidsmaat die de snelheid beschrijft die door 85% van het verkeer wordt gereden. In de verkeerskunde geldt de V85 als een maat voor de snelheid die als veilig en acceptabel wordt beschouwd door het merendeel van de weggebruikers.

De volgtijden van het vrachtverkeer stijgen, wat een positieve impact heeft op de verkeersveiligheid.

Het effect van de snelheidsbeperking voor vrachtverkeer op het personenverkeer is beperkt. Er rijden nu wel iets minder personenwagens op de rechterrijstrook. Ook het effect op de gemiddelde voertuigverliestijd is beperkt, wat betekent dat er geen extra filedruk is bijgekomen. Verder werd er ook geen significant effect vastgesteld op het aantal ongevallen.