Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 6 mei 2020

Gebruik van de website

Bij het Vlaams Verkeerscentrum, afdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer, vinden we het belangrijk dat alle informatie die we (digitaal) verspreiden correct, actueel, volledig, nauwkeurig en verstaanbaar is. Ondanks alle inspanningen die we daarvoor leveren, kan het voorvallen dat de informatie op onze website (en in onze andere informatiekanalen) even niet volledig, correct en nauwkeurig bijgewerkt is of wordt weergegeven. Technische storingen zijn altijd mogelijk, al doen we er alles aan om ze te vermijden.

Als u onjuistheden of tekortkomingen in onze informatiekanalen vaststelt, kunt u dat melden via het contactformulier op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer. Wij zullen uw melding dan zo snel mogelijk behandelen en het nodige doen om het gemelde probleem op te lossen. .

Algemeen karakter

Alle informatie op de website van het Verkeerscentrum en op de websites van andere Vlaamse overheidsdiensten of overheidsinstellingen waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid raadplegen.De informatie en de documenten die het Verkeerscentrum via zijn website ter beschikking stelt, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke teksten. De beheerder van de website en de andere infokanalen van het Vlaams Verkeerscentrum kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via die kanalen kreeg.De filmpjes die u op de website van het Verkeerscentrum ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de websites.

Hyperlinks en verwijzingen

De website van het Verkeerscentrum bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Verkeerscentrum beschikt voor die websites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van die websites en informatiebronnen.

Intellectuele eigendomsrechten

Het Verkeerscentrum behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op zijn website, met inbegrip van de ter beschikking gestelde informatie, de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's en de software, alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze website.

Gebruiksrechten

Het is toegelaten om de informatie van de website van het Verkeerscentrum te consulteren en te reproduceren, op voorwaarde dat u een duidelijke bronvermelding opgeeft (www.verkeerscentrum.be), overeenkomstig met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt niet voor:

          - teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld

          - het commercieel gebruik van gegevens vermeld op de website

          In deze twee gevallen is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

Hergebruik van bestuursdocumenten is onderworpen aan het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie

Het is toegelaten om op een externe website een link te plaatsen naar één van de webpagina’s van de website van het Verkeerscentrum. Maar die toestemming geldt niet voor het gebruik van een techniek die als doel heeft onze website of een element ervan geheel of gedeeltelijk op te nemen in een andere website, zoals bij framen of inline linken. Daarvoor is altijd op voorhand een schriftelijke toestemming nodig.

Bescherming van persoonsgegevens

Zie privacybeleid op deze website.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan het Verkeerscentrum bezorgt, inclusief de gegevens of reacties betreffende de inhoud van de website, zullen we als niet-vertrouwelijk beschouwen. Het Verkeerscentrum is niet aansprakelijk voor het verdere gebruik van die gegevens. Het Verkeerscentrum en bij uitbreiding het Agentschap Wegen en Verkeer mogen die reacties en gegevens naar eigen wil gebruiken, mits de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat het Verkeerscentrum de ideeën, concepten, kennis en technieken die vervat zijn in uw reacties, kan gebruiken voor elk mogelijk doel, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling van nieuwe diensten.

Logfiles over websitegebruik

Sommige informatie op de website wordt geregistreerd in logfiles. Die informatie kunnen we gebruiken voor interne doeleinden, onder andere om het websitegebruik na te gaan en de website aan te passen. Die informatie bevat geen persoonlijke gegevens, maar wel gegevens over uw computer.

Geschillen en vorderingen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en claims die ontstaan door het gebruik van de website van het Verkeerscentrum of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Het raadplegen van die website houdt in dat u zich onderwerpt aan de Belgische rechtspraak en dat u aanvaardt om alle geschillen alleen voor die rechtbanken te brengen.