Noord-Zuidverbinding Kempen: effecten op het verkeer

In de periode 2011–2014 realiseerde de Vlaamse overheid de Kempense Noord-Zuidverbinding. Dit mobiliteitsproject voorzag in de aanleg van een 7 km lange nieuwe wegverbinding tussen de gemeenten Geel en Kasterlee, de N19g, die parallel loopt aan de bestaande N19. Gelijktijdig werd ook het op- en afrittencomplex Geel-West van de E313 en de brug over het Albertkanaal in Geel-Punt volledig heraangelegd door de bouw van de zogenaamde ‘fly over’.  Dit alles met het oog op vlotter en veiliger verkeer in de Kempense regio.

Het Vlaams Verkeerscentrum ging na wat de effecten zijn van de aanleg van de N19a op het verkeersbeeld. Daarvoor liet het het verkeer voor en na de aanleg in kaart brengen met een 0-meting in 2011 en een 1-meting in 2016.  De ingewonnen gegevens zijn verkeerstellingen, de herkomst en bestemming van het verkeer, de gevolgde routes en de verkeersafwikkeling (reistijden).

Aan de hand van een cijfermatige vergelijking van de resultaten van beide meetcampagnes, geeft dit rapport een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

  • Welke externe effecten spelen een rol bij de ontwikkeling van het verkeer in het studiegebied?
  • Wordt er door de aanleg van de nieuwe weg extra verkeer aangezogen naar het studiegebied?
  • Wat is het effect van de nieuwe weg op de gevolgde routes in het studiegebied?
  • Worden de parallelle wegen (N19 en N19g) tussen de ring rond Geel (R14) en de N123 in Kasterlee gebruikt door het juiste type verkeer (doorgaand verkeer, lokaal verkeer, sluipverkeer e.d.)?
  • Wat is het effect van de nieuwe weg op de verkeersafwikkeling (reistijden) in het studiegebied?
  • Wat is het effect van de nieuwe weg op de verkeersleefbaarheid langs de oude N19?

Globale conclusie:

De nieuwe verbindingsweg N19g tussen Geel en Kasterlee heeft de verwachtingen ingelost. Sinds de openstelling van de nieuwe gewestweg in 2014 is het doorgaande (vracht)verkeer op de oude N19 grotendeels verdwenen. De verkeersdruk in de dorpskernen van Geel Ten Aard en Kasterlee is met 55% gedaald, waardoor de leefbaarheid er aanzienlijk verbeterd is. In het algemeen heeft de aanleg van de N19g wel voor meer verkeer gezorgd tussen de E34/Turnhout enerzijds en de E313/Geel anderzijds, maar 90% van die ritten gebeurt via de nieuwe verbindingsweg, zoals de bedoeling was.