Privacybeleid

Laatst gewijzigd op 6 mei 2020

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Verkeerscentrum, afdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer, hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In deze verklaring leest u hoe het Verkeerscentrum uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en gegevensbescherming van:

Agentschap Wegen en Verkeer

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20 bus 4

1000 Brussel

tel: 02 553 79 01  

dpo.privacy@wegenenverkeer.be

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het Vlaams Verkeerscentrum. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord 'we' om te verwijzen naar het Verkeerscentrum. Het Verkeerscentrum is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van het Agentschap Wegen en Verkeer door te mailen naar dpo.privacy@wegenenverkeer.be. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon. Welke gegevens we concreet verwerken is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen.  Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dpo.privacy@wegenenverkeer.be zodat wij die informatie kunnen verwijderen.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken twee manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen.

  • Als u contact opneemt met het Verkeerscentrum via het contactformulier op www.verkeerscentrum.be de website of via mail, kan u in bepaalde gevallen persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en de vraag worden in dat geval geregistreerd. De voorlichters van het contactcenter kunnen die gegevens consulteren. De gegevens worden voorts alleen meegedeeld aan de bevoegde overheidsdienst als dat noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag.
  • Als u op www.verkeerscentrum.be een gepersonaliseerde Verkeerscentrum-account aanmaken. Daarmee heeft u 7/24 toegang tot actuele verkeersinformatie op uw maat.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in de taak van openbaar belang van het Agentschap Wegen en Verkeer die is opgelegd door de Vlaamse regering, de federale regelgeving, Europese richtlijnen of verordeningen.. Als overheidsdienst mogen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken in het algemeen belang zoals die in die regelgeving is omschreven. In sommige gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks op.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers. Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers opdat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken. Een overzicht van de gevallen waarin andere overheidsdiensten bij ons persoonsgegevens kunnen opvragen kunt u bij ons opvragen.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Wij gebruiken cookies!

Tijdens een bezoek aan www.verkeerscentrum.be kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dat is enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om uw bezoek aan onze website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een regio, een traject, enz.) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te kunnen tonen.

Voor een verder begrip van de manier waarop we cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken, verwijzen we u graag door naar de cookieverklaring op deze website.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met dpo.privacy@wegenenverkeer.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Als u een gepersonaliseerde Verkeerscentrum-account heeft aangemaakt op onze website, kunt u zich op elk moment op de webserver weer uitschrijven om uw account te annuleren. Al uw gegevens worden dan verwijderd.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die het agentschap onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Alle gegevens worden op een Europese server bewaard in een versleutelde databank.  Alleen medewerkers van de klantendienst en werknemers van Agentschap Wegen en Verkeer die expliciet betrokken zijn bij de behandeling van uw dossier kunnen uw gegevens raadplegen.

Algemene informatie en wijzigingen

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via onze website.