Evaluatie spitsstrook E34/E313 Antwerpen-Oost - Ranst

De eerste spitsstrook in Vlaanderen, op de snelweg E34/E313 richting Luik tussen de Antwerpse ring en knooppunt Ranst, werd in gebruik genomen op 28 september 2011. Ruim een half jaar na de ingebruikname, wanneer het verkeer zich had aangepast aan de nieuwe situatie, maakte het Verkeerscentrum een eerste evaluatie van de effecten van deze spitsstrook. Ruim een jaar na de ingebruikname volgde een tweede evaluatie: periode mei tot oktober 2012.

Beide kwantitatieve evaluaties op basis van objectieve metingen en waarnemingen gingen na:

 • Zijn de beoogde doelstellingen gerealiseerd?
 • Komen de na-metingen overeen met de vooraf gemaakte prognoses?
 • Doen er zich gewenste of ongewenste neveneffecten voor?
 • Zijn er nog bijkomende maatregelen voor optimalisatie/bijsturing mogelijk of nodig: zowel na de eerste ingebruikname, als na de eerste bijsturende maatregelen.

De belangrijkste conclusies zijn:

 • Het structureel knelpunt in Antwerpen-Oost, komende van de buitenring is verholpen.
 • Twee voorheen latente knelpunten zijn hierdoor tot uiting gekomen, nl. een capaciteitstekort op de aansluiting van de binnenring naar de E313 en de weefzone op de buitenring tussen Borgerhout en Antwerpen-Oost. Deze zijn minder zwaar waardoor er tijdens de avondspits beduidend meer verkeer (3%) naar de E313 kan doorstromen, voornamelijk komende van de buitenring maar ook van de binnenring.
 • De verhoogde doorstroming heeft een positief effect op de verkeersafwikkeling tijdens de avondspits op de stroomopwaarts gelegen wegvakken. Na 6 maanden blijkt het aantal voertuigverliesuren ongeveer 16% lager te liggen dan voorheen. Dit vooral op de buitenring tussen de Kennedytunnel en de E313 en verderop op de E17.
 • Uit een eerste analyse, na 6 maand, bleek het tijdsvenster (15u-20u) voor de openstelling van de spitsstrook te krap en werd dit aangepast van 15u naar 14u en op vrijdag zelfs naar 12u. Sindsdien stelt zich geen probleem meer.
 • De ingebruikname van de spitsstrook gaat gepaard met verschuivingen in het gebruik van de opritten op de buitenring en de E313. De aard ervan lijkt te wijzen op een reductie van het sluipverkeer via het onderliggende wegennet.
 • Een neveneffect van de openstelling van de spitsstrook blijkt een hoger misbruik te zijn van de busstrook in de andere rijrichting.
 • De snelheidsbeperking tot 100 km/u op de E313 richting Ranst (ook wanneer de spitsstrook is gesloten), omwille van de versmalde rijstroken, wordt niet nageleefd. De weggebruikers lijken de rijstroken niet als versmald te ervaren.
 • De openstelling van de spitsstrook lijkt niet te hebben geleid tot een onveiligere situatie.

Meer details leest u in het rapport.