Fileproblematiek op afritten snelwegen Vlaanderen 2013 en 2015

Files op afritten kunnen onveilige verkeerssituaties creëren op de uitvoegstrook of de hoofdrijbaan van de snelweg. Om deze problematiek in kaart te brengen, voerde het Verkeerscentrum een systematische screening uit van alle afritten van de Vlaamse snelwegen. Er werd telkens nagegaan waar, wanneer en hoe frequent komen terugslaande files vanop afritten voor.

De Vlaamse Overheid investeerde de voorbije jaren in het slimmer maken van onze snelwegen door de uitbouw van het verkeersmeetnet ‘Meten in Vlaanderen’. Hierbij zijn verkeersdetectoren (dubbele detectielussen) in het wegdek ingebouwd waaronder ook op alle op- en afritten. Hierdoor werd het mogelijk om na te gaan op welke afritten zich filevorming voordoet. De analyse uit deze studie is gebaseerd op de meetgegevens van het meetnet ‘Meten in Vlaanderen’.

De studie werd een eerste keer uitgevoerd in april 2013 op basis van meetdata uit 2012 met 88% van de afritten opgenomen in de analyse. Hiermee werd een objectieve basis gelegd voor verder detailonderzoek naar concrete en realiseerbare oplossingsmaatregelen.

Medio 2015 waren op enkele afritten na alle afritten in Vlaanderen uitgerust met detectoren en werd de studie een tweede keer uitgevoerd (meetdata juli 2014-juni 2015) en verwerkt in een bijkomend rapport. Naast een update van de cijfers geeft dat rapport ook de evolutie van de afritfiles en de effecten van een aantal recente aanpassingen aan de weginfrastructuur weer.