Geen transport van gevaarlijke stoffen (ADR) meer in Beverentunnel

Beverentunnel.

Vanaf 1 oktober 2020 wordt het transport van gevaarlijke goederen (ADR-transport) beperkt in de Beverentunnel op de noordelijke helft van de Antwerpse ring (R2). Door het grote aantal ongevallen in die tunnel is de kans op een ernstige calamiteit groot. Met de invoering van de maatregel wordt de veiligheid drastisch verhoogd. Het gaat om een tijdelijk verbod in afwachting van een grondige renovatie van de tunnel die in 2024 moet afgerond zijn.

Risicoanalyse Beverentunnel

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een risicoanalyse uitgevoerd van de Beverentunnel in de Antwerpse haven. Daaruit blijkt dat het veiligheidsrisico in de tunnel vandaag te groot is. Enerzijds gebeuren er nog te veel ongelukken in de Beverentunnel en anderzijds is de infrastructuur er niet op voorzien om tunnelgebruikers een voldoende veilige vluchtomgeving te garanderen in geval van een grote brand of incidenten met explosieve of giftige stoffen. De ventilatie, de vluchtgang en de riolering zijn niet voorzien op het vrijkomen van gevaarlijke vloeistoffen. Een zwaar incident kan bovendien niet alleen een menselijke tol eisen, maar ook de tunnel permanent onbruikbaar maken en de continuïteit van de economische activiteit in de haven in het gedrang brengen.

Oplossing op korte termijn: verlaging ADR-categorie

De Beverentunnel wordt van categorie A (alle transporten toegestaan) afgeschaald naar categorie D (beperking van het vervoer van de gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing, een grote ontploffing, het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen of een grote brand kunnen veroorzaken). De Beverentunnel krijgt zo dezelfde categorisering als de Kennedytunnel.

De beperking is de meest efficiënte en snelst in te voeren maatregel om de veiligheid drastisch te verbeteren. Bovendien is de impact op het verkeer beperkt ten opzichte van de veiligheidswinst. Het aantal ADR-transporten in de Beverentunnel is immers laag ten opzichte van het totale verkeer (tussen 1% en 2%), terwijl de impact van een ongeval met zo’n vrachtwagen zeer hoog zou kunnen zijn. Daarnaast is de omleiding van het transport bovengronds beperkt in afstand: het gaat over een kort traject van 1,1 km.

Invoering en handhaving

De ADR-categorieverlaging geldt vanaf 1 oktober 2020 en wordt aan de hand van verkeersborden aangeduid. Vanaf dat moment rijden ADR-transporten tussen Waaslandhaven-Noord en Waaslandhaven-Zuid bovengronds. Vanaf de invoering van de beperking zal er geregeld en systematisch gecontroleerd worden op de naleving van de beperking. Wie een overtreding begaat wordt beboet.

Flankerende veiligheidsmaatregelen

De aanpassing van de ADR-categorisering past binnen een reeks maatregelen om de tunnelveiligheid in de Beverentunnel te verhogen. Er was al een dynamische opheffing van het inhaalverbod, trajectcontrole en een tunneldoseringssysteem. Daarnaast zal het Agentschap Wegen en Verkeer ook nog slagbomen en verkeerslichten plaatsen zodat de tunnel bij een incident automatisch en vanop afstand kan worden afgesloten.

Renovatie Beverentunnel op middellange termijn

De ADR-categorieverlaging van de Beverentunnel en de flankerende veiligheidsmaatregelen zijn ingrepen die op heel korte termijn het risico op ernstige incidenten in de tunnel beperken. Het is de uitdrukkelijke ambitie van het Agentschap Wegen en Verkeer om de Beverentunnel grondig te renoveren en zo op middellange termijn alle ADR-transporten weer toe te kunnen laten. De voorbereidingen van die renovatie zijn al opgestart om de werkzaamheden in 2022 te kunnen starten.

Meer info

Alle informatie over de ADR-verlaging in de Beverentunnel is terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/beverentunnel.