Wat is rijstrooksignalisatie of RSS?

Om weggebruikers op de weg te kunnen informeren en geleiden, zet het Verkeerscentrum dynamische signalisatie in: onder meer rijstrooksignalisatie, kortweg RSS, vastgehecht aan portieken over de snelweg.

Boven elke rijstrook hangt een apart LED bord dat aangepaste informatie toont in functie van de lokale verkeerssituatie (groene pijl, verlaagde maximumsnelheid, rood kruis, gele verdrijvingspijl). Wordt de verkeersstroom plots verstoord, bijvoorbeeld door een abrupte rembeweging van een voertuig, dan wordt de geafficheerde maximumsnelheid op de RSS verlaagd om de verkeerssituatie veilig te houden voor iedereen en filestaartaanrijdingen te voorkomen. Zodra de verkeersevolutie weer wijzigt, zal de RSS zich opnieuw aanpassen en de meest geschikte boodschap voor de actuele lokale verkeerssituatie afficheren.

Het RSS-systeem werkt volautomatisch op basis van meetlussen in het wegdek stroomafwaarts, maar bij incidenten en wegwerkzaamheden nemen de verkeersleiders van het Verkeerscentrum de aansturing over. Via de RSS bedienen zij ook spitsstroken en busbanen: een groene pijl betekent dat de strook open is, bij een rood kruis mag er geen verkeer op.

Als de meetlussen een verstoring (vertraging of file) detecteren, wordt op de naburige RSS-borden een snelheidsbeperking geafficheerd om veiligheidsredenen. Om te vermijden dat het verkeer daarvoor lokaal bruusk moet remmen, wordt een geleidelijke snelheidsafbouw toegepast. De weggebruikers krijgen op achtereenvolgende portieken eerst een beperking te zien van 110 km/u, vervolgens 90 km/u, 70 km/u en uiteindelijk 50 km/u, de laagste waarde. Zo is een veilige snelheidsafbouw mogelijk en kunnen filestaartaanrijdingen tegengegaan worden.

Op drukke momenten vertoont het verkeer meermaals kortstondige verstoringen. Om daarop alert te kunnen reageren, wordt om de 10 seconden de beeldstand van elk RSS-bord opnieuw berekend op basis van de meest recente metingen. Het verwerken van de metingen en de effectieve affichage op de borden nemen ook nog enkele seconden in beslag. 

Snelheidsbeperkingen op de RSS-borden (uitgezonderd bepaalde permanente beperkingen, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden) zijn steeds het gevolg van een verkeersmeting stroomafwaarts. In sommige gevallen (vooral op drukke momenten net voor of na de eigenlijke spits) is de verstoring die die verkeersmeting veroorzaakt echter al opgelost op het moment dat u als weggebruiker ter plaatste komt. Zo lijkt het alsof de snelheidsbeperking die u eerder zag niet nodig was.

Op de dynamische kaart met de actuele verkeerssituatie op deze website kan een laag met realtime informatie over de RSS-standen geopend worden (groene pijlen, kruisen, opgelegde beperkingen, enz.). Om praktische redenen (gelinkt aan de website) kunnen de op de RSS geafficheerde snelheden op die kaart echter niet correct in real time worden weergegeven. Uiteraard zijn ze op de dynamische borden boven de snelwegen zelf wel te zien.

RSS-bord boven de weg.